راهنمای مشوق های سرمايه گذاری در تركيه

مشوق هاي سرمايه گذاري در تركيه

با هدف حمايت از سرمايه گذاري در تركيه همراه با اصلاحات جزيي برنامه هاي تشويق سرمايه گذاري درمقايسه با سال 2009 تدوين شد . در جريان ترميم كابينه جديد، موسسه اي براي تحقق اين هدف در ماه ژوئيه 2011 در وزارت اقتصاد داير شد اين موسسه تركيه را به چهار منطقه تقسيم كرده و مشوق ها با توجه به سطح توسعه منطقه تخصيص مي يابد
اين برنامه شامل سه سطح اجرايي است كه بر آن اساس اقدام تشويقي مد نظر قرار مي گيرد:
اجراي منطقه اي و بخشي
اجرا براي سرمايه گذاري هاي بزرگ

به كار گيري روش و مشوق عمومي براي سرمايه گذاري
هدف از پياده سازي منطقه اي و بخشي، از بين بردن عدم تعادل بين منطقه اي با استفاده از تشويق بخش هاي مشخص شده در داخل مناطق مختلف است در اين سطح ميزان حمايت را با توجه به سطح توسعه منطقه كاهش مي دهد ، سطح دوم مربوط به تشويق سرمايه گذاري هاي بزرگ براي كمك به رقابت هاي بين المللي و به كارگيري فن آوري هاي بالا و فعاليت هاي تحقيق و توسعه است علاوه بر آن، سرمايه گذاراني كه مقوله كاريشان به دو مورد اول مربوط نمي شود از اقدامات ارائه شده از مكانيزم تشويق عمومي سرمايه گذاري به طور كلي بهره مند مي شوند همانطور كه در برنامه هاي تشويق سرمايه گذاري گفته شده ، سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانند ازاقدامات و شرايط برابر ارائه شده در برنامه كه به طور مستقيم به تجارت مرتبط نمي شود بهره مند شوندعلاوه بر اين، در صورت نياز،اطلاعات جامع در مورد سيستم تشويق سرمايه گذاري، مقررات ، همچنين داده هاي آماري و جزئيات بيشتر را مي توان از وزارت اقتصاد به دست آورد


توضيحات بيشتر و دقيق تر به شرح ذيل آمده است :
-1 مبناي حقوقي
مشوق هاي سرمايه گذاري كه توسط وزارت اقتصاد طراحي و اجرا ميشود ، بر اساس مفاد هيئت وزيران مقرر وابلاغيه اجراي آن صادر ميشود .
اين مصوبه در راستاي پيش بيني اهداف سالانه و ايجاد برنامه ها و چارچوب قانوني لازم براي مشوق هاي دولتي به سرمايه گذاري با تعيين هدف و اقدامات تشويقي، طبقه بندي منطقه اي و معيارهاي واجد شرايط با تغييرات جزئي پياده سازي شده است

-2 اهداف
هدف از اين قانون ، در راستاي اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه و برنامه هاي سالانه و همچنين توافقنامه هاي بين المللي، براي صرفه جويي در شرق به سرمايه گذاري با ارزش افزوده بالاتر سرمايه گذاري افزايش توليد و اشتغال، حصول اطمينان از تداوم ميل سرمايه گذاري و توسعه پايدار، تشويق سرمايه گذاريهاي بزرگ براي رقابت هاي بين المللي و به كارگيري فن آوري هاي بالا، تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي، كاهش نابرابري هاي توسعه منطقه اي، سرمايه گذاري براي حمايت از حفاظت از محيط زيست است

-3 اهداف عملياتي
همه سرمايه گذاران، كه آمادگي سرمايه گذاري خود را اعلام و مطالعات امكان سنجي و طرح هاي پيشنهادي وتقاضاي خود را به وزارت اقتصاد با اسناد مربوطه ارائه كرده اند و پس از ارزيابي توسط وزارت بر اساس برنامه هاي كلان اقتصادي، شرايط عرضه در مقابل تقاضاي منطقه اي ، از لحاظ مالي و فني، پروژه هاي سرمايه گذاري واجد شرايط در انطباق با قانون و اطلاعيه اعطاي گواهي تشويق سرمايه گذاري ، تعهدات بين المللي ومحدوديت هاي منطقه اي و بخشي مشخص شده دراين قانون، فعاليت هاي سرمايه گذاري مربوط به توليد كالا
و حفاظت از محيط زيست ، سرمايه گذار را قادر مي سازد كه از اقدامات تشویقی این قانون بهرهمند شوند (R & D) و خدمات، پژوهش و توسعه

-4 دسته بندي منطقه اي
هدف اصلي سيستم است از بين بردن عدم تعادل بين منطقه اي است.در اين قانون با توجه به اجراي اقدامات تشويقي استان به چهار منطقه به عنوان منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3 و منطقه 4 طبقه بندي شده اند با توجه به طبقه بندي هاي منطقه اي و طبقه بندي هاي ديگر سرمايه گذار مي تواند از اقدامات سرمايه گذاري تشویقی زیر بهره مند شوند :

-1سرمايه گذاري با توجه به حمايت منطقه اي

الف-در مناطق 1 و 2
-1 معافيت گمركي
-2 معافيت ماليات بر ارزش افزوده
-3 كاهش ماليات
-4 پشتيباني از حق بيمه امنيت اجتماعي
-5 تخصيص زمين

ب-در مناطق 3و 4
-1 معافيت گمركي
-2 معافيت ماليات بر ارزش افزوده
-3 كاهش ماليات
-4 پشتيباني از حق بيمه امنيت اجتماعي
-5 حمايت از سرمايه
-6 تخصيص زمين

-2سرمايه گذاري هاي بزرگ
-1 معافيت گمركي
-2 معافيت ماليات بر ارزش افزوده
-3 كاهش ماليات
-4 پشتيباني از حق بيمه امنيت اجتماعي
-5 تخصيص زمين

-3مكانيزم سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاري

به بخش منطقه اي و يا سرمايه گذاري هاي بزرگ مربوط نمي شود و با هزينه سرمايه گذاري ثابت بيشتر از حداقل مقدارمشخص شده باشد از ليست بخش 4 حذف و حمايت نمي شود .اين سطح شامل مشوق های زیر است :

-1 معافيت گمركي
-2 معافيت ماليات بر ارزش افزوده
-5 حداقل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
به منظور صدور گواهي تشويق سرمايه گذاري براي پروژه هاي سرمايه گذاري، مقادير حداقل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت در اين قانون به شرح زير مشخص شده است
الف-در اين حوزه مقدار حداقل سرمايه گذاري براي افراد سرمايه گذار و براي ساير رشته ها از سرمايه گذاري
مقادير شامل4 :
1-1 ميليون لير در استان هاي تحت پوشش منطقه 1 و 2
500 هزار لير در استان هاي تحت پوشش منطقه 3 و 4

اقساطی
تخفیف دار


© 2010-2022 Antalya Estate, All rights reserved.

WhatsApp chat
سوال دارید؟