باز کردن حساب بانکی

ایرانیان می توانند به شرح ذیل اقدام به باز کردن حساب بانکی کند

متقاضی می تواند آدرس محل شرکتی که اجاره کرده است و یا هتل محل اقامت خود را به بانک ارائه دهد

آدرس ارائه شده باید به تایید کلانتری محل برسد

کلانتری آدرس محل اقامت آنها را با مهر و امضا به تایید برساند

متقاضی باید از اداره مالیات محل اقامت خود شماره مالیاتی دریافت کند

بانک بر اساس شماره مالیاتی و یا شماره پاسپورت اقدام به افتتاح حساب خواهد کرد

اقساطی
تخفیف دار


© 2010-2022 Antalya Estate, All rights reserved.

WhatsApp chat
سوال دارید؟