حمايت های بانكی از تجارت | وام و اعتبار در تركيه

حمايت هاي بانكي از تجارت در تركيه

وام صادرات كوتاه مدت :

بانك اگزيم تركيه با هدف گسترش صادرات وام صادرات كوتاه مدت را به صادركنندگان و توليد كنندگاني كه تمايل به صادرات دارند در مرحله قبل از حمل و نقل اعطا مي نمايد . اين وام به صورت ليره تركيه و يا به ارز خارجي پرداخت مي شود ،اين وام را به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق بانك اگزيم تركيه ويا بانكهاي تجاري منتخب تركيه در اختيار صادركنندگان قرار مي دهند

وام هاي مخصوص براي خدماتي كه درآمد ارزي دارند :


برنامه وام هاي اعتباري براي بازاريابي حمل و نقل بين المللي :

هدف از اين برنامه ارائه منابع مالي به شركت هاي حمل و نقل بين المللي براي افزايش رقابت خود و در نتيجه كمك به درآمد خارجي تركيه است.تسهيلات تامين مالي كوتاه مدت و ميان مدت به طور مستقيم توسط بانك اگزيم به شركت هاي حمل و نقل بين المللي ارائه مي شود و در جهت كاهش هزينه هاي حمل و نقل شركت هاي صادركننده است شركت هايي كه داراي گواهي نامه مبني بر توانايي براي حمل و نقل بين المللي باشند واجد شرايط براي اين اعتبارهستند و حداكثر دوره بازپرداخت 18 ماه است .مبلغ اعتباري 100 ٪ از هزينه حمل است كه در مدت اعتبار محقق مي شود اما نمي تواند از ميزان سرمايه شركت تجاوز كند

برنامه وام هاي اعتباري به بازاريابي گردشگري :
هدف از اين برنامه ارائه منابع مالي به آژانس هاي مسافرتي تركيه و شركت هاي هواپيمايي براي فعاليت هاي تبليغاتي بازاريابي و يا خدمات خارج از كشور و در نتيجه كمك به تعادل تراز پرداخت تركيه از طريق افزايش درآمد گردشگري است . آژانس هاي مسافرتي انتخاب شده توسط وزارت گردشگري و شركت هاي هواپيمايي خصوصي كه مجوز كار از وزارت حمل و نقل و يا كساني كه توانسته باشند ساليانه بيشتر از 500000 دلار ارز خارجي جذب كنند واجد شرايط دريافت اين اعتبار هستند. حداكثر دوره بازپرداخت 18 ماه است.مقدار اعتبار به حداكثر 10 درصد از ارز جذب شده توسط شركت ها و 80 ٪ از كل هزينه هاي اين پروژه پيشنهادي محدود است، اما ميزان آن از 2 ميليون دلار تجاوز نمي كند و براي آژانس هاي مسافرتي كه سفر تورهاي مسافرتي را سازماندهي مي كنند و شركت هاي هواپيمايي كه توسط وزارت گردشگري انتخاب مي شوند مدت بازپرداخت حداكثر 18 ماه و بيش از ميزان اعتبار منحصر به مقدارحداكثر 15 درصد از درآمد ارز خارجي شركت است، اما در هر صورت ميزان آن بيش از 4ميليون دلار نيست .

وام هاي مخصوص براي خدماتي كه درآمد ارزي دارند :
اين برنامه تعيين شده براي پشتيباني از برنامه هاي طراحي و توسعه، طراحي پروژه، خدمات مشاوره اي و خدمات مبتني بر پروژه در كشورهاي خارجي از شركت هاي تركيه با هدف فراهم كردن منابع مالي كوتاه مدت /متوسط مدت براي كمك به تركيه براي درآمد ارز خارجي است .وام ها به ليره تركيه و يا به ارز خارجي افزايش مي يابد . شركت
هايي كه در تركيه هستند و درآمد آنها به صورت ارز خارجي است ، فعاليت صادراتي و يا خدماتي مانند پروژه هاي نرم افزاري و خدمات مشاوره اي دارند واجد شرايط دريافت اين وام هستند

برنامه هاي اعتباري براي شركت در نمايشگاه هاي تجاري در خارج از كشور :
اين برنامه با هدف ارائه منابع مالي به شركت هايي كه تحت نظر وزارت اقتصاد تركيه به منظور سازماندهي عادلانه و كمك به حضور آنها در نمايشگاه ها براي افزايش سهام خود در بازار و در نتيجه كمك به توسعه صادرات است. وام ها تنها به صورت لير ترك است. ميزان وام 100,000لیر براي شركت هايي كه در نمايشگاه حضور خواهند داشت است و براي آنهايي كه برگزار كننده نمايشگاه هستند حداكثر 1,000,000 لير ترك است ميزان وام 80 ٪ از كل هزينه هاي اين پروژه پيشنهادي براي شركت هايي كه در نمايشگاه حضور خواهند داشت و 30 درصد براي آنهايي كه برپا كننده نمايشگاه هستند محدود است، اما در هر صورت اين ميزان نمي تواند از حد شركت تجاوزكند. دوره بازپرداخت 360 روز است، و نرخ بهره توسط بانك اگزيم تعيين شده است

اعتبارات و ضمانت ها:
هدف از اين برنامه ارائه پشتيباني تامين مالي 2 ساله براي صادرات كالاهاي مصرفي بادوام و كم دوام ۵ تا ۷ سال برای صادرات كالاهاي سرمايه اي و تا 10 سال براي پروژه هاي انجام شده توسط شركت هاي تركيه است

ضمانت ها :
اگر معاملات صادرات و يا پروژه هاي انجام شده در كشورهاي خارجي توسط شركت هاي تركيه انجام شود و تامين مالي توسط بانك هاي خارجي و يا محلي انجام شود ، ممكن است بانك اگزيم تركيه اقدام به صدور ضمانت نامه به بانك وام دهنده به نفع وام گيرنده كند

برنامه هاي بيمه :
بانك اگزيم تركيه پوشش بيمه براي صادركنندگان تركيه، در برابر ريسكهاي تجاري و سياسي با ارائه انواع برنامه هاي بيمه فراهم مي كند

بيمه اعتبار صادرات كوتاه مدت :
بيمه اعتبار صادرات كوتاه مدت در سال 1989 آغاز شده، يك سال پوشش بيمه براي خريد هاي صادراتي در اعتبارات كوتاه مدت است. پوشش اين بيمه 90 % ضرر بنا بر سياست هاي تجاري است باز پرداخت آن حداكثر 360 روز است پوشش جامع دوره قبل از حمل و نقل حداكثر 180 روز است.بانك اگزيم تركيه در حال حاضر در 204 كشور پوشش بيمه اي دارد . از سوي ديگر، برنامه بيمه اعتباري صادرات صادركنندگان را براي به دست آوردن كمك هاي مالي از بانك هاي تجاري در شرايط مساعد قادر مي سازد .

بيمه اعتبار صادرات بلند مدت:
مقدار حق بيمه مطابق با فرمول خاص توسط بانك اگزيم تركيه با توجه به در نظر گرفتن متغيرهاي مختلف خطر محاسبه و تعيين مي شود .مدت انتظار در تمام برنامه هاي پوشش ضرر و زيان 6 ماه است

برنامه بيمه براي فعاليت هاي ناعادلانه اوراق قرضه :
به منظور حمايت از بخش پيمانكاران در تركيه، برنامه بيمه جديد پوشش خطر فعاليت ناعادلانه اوراق قرضه براي پيمانكاران تركيه براي پروژه هاي خارج از كشور از ابتداي سال 2004 آغاز شده است .اين پوشش شامل پيشنهاد اوراق قرضه، پيش پرداخت اوراق قرضه ،عملكرد پيمانكاران تركيه به منظور از بين بردن خطر ابتلا به فعاليت ناعادلانه اوراق قرضه است .اوراق قرضه توسط بانك به نفع خريدار عمومي مستقر در كشورهاي گيرنده وام براي پروژه هاي انجام شده توسط پيمانكاران تركيه و يا پيمانكاران فرعي تركيه صادر مي شود . بر اساس اين سياست، بانك اگزيم تركيه مسئول جبران ضرر و زيان پيمانكار تركيه، با توجه به حوادث يا شرايط خارج از كنترل پيمانكاراست

اقساطی
تخفیف دار


© 2010-2022 Antalya Estate, All rights reserved.

WhatsApp chat
سوال دارید؟